Decembergroet 2023

Beste Futuraleden,

In het jaar 2023 hebben we maar liefst 45 evenementen uitgezet en zijn de eerste evenementen voor 2024 ook al uitgezet. Hiervoor was weer veel animo. We proberen jullie een zo gevarieerd mogelijk aanbod te doen. Leuk om te horen of te lezen dat jullie dit op prijs stellen. Ook in het nieuwe jaar gaan we hier natuurlijk weer mee door. Er staan al veel leuke activiteiten in onze planning opgenomen.

Kascontrole
Over het kalenderjaar 2022 is op 28 maart 2023 een kascontrole uitgevoerd over onze boekhouding. Dank voor onze leden die deze controle hebben uitgevoerd.
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 19 april 2023 heeft de kascontrolecommissie de leden voorgedragen om het bestuur decharge te verlenen. Dit is positief overgenomen.
Mocht je hier nog vragen over hebben en/of inzake willen in onze financiële stukken, neem dan contact op met ons.

BTW-plichtig
Wellicht bij de meesten al wel bekend, maar sinds 1 januari 2023 zijn wij door onze collega’s van de Belastingdienst aangemeld als belastingplichtige voor de omzetbelasting. Dit betekent dat wij voor onze activiteiten BTW in rekening moeten brengen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de contributie of het aanbod van onze activiteiten. Er lopen nog een aantal vragen bij de Belastingdienst over hoe we in sommige gevallen hiermee om moeten gaan.

Helaas heeft dit wel gevolgen voor de boekhouding. We zullen nu ook BTW-aangiftes moeten gaan doen. Wij hebben als bestuur besloten om een administratiekantoor in te schakelen die voor ons de boekhouding en de aangiftes BTW verzorgt. De reden hiervoor is dat wij als bestuur weinig of geen ervaring hebben met de regelgeving rondom de BTW en het doen van de aangifte. Daarnaast willen wij graag gebruik maken een extern en onafhankelijk administratiekantoor.

NAW-gegevens
Ook dit keer willen wij jullie er nogmaals op wijzen dat wij nog regelmatig geconfronteerd worden met het feit dat een wijziging van het adres, email, telefoonnummer of bankrekeningnummer niet altijd aan ons doorgegeven wordt. Hierbij dus nogmaals het verzoek om dit altijd door te geven aan PV Futura. Zo voorkomen we dat we jullie niet kunnen bereiken, kaarten naar een verkeerd adres worden gestuurd of dat we incasso’s niet uit kunnen voeren.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op jullie medewerking.

Namens het bestuur van Personeelsvereniging Futura wensen wij iedereen hele fijne feestdagen, een goed uiteinde toe en een mooi en gezellig 2024.
Graag tot volgend jaar bij één van onze activiteiten/evenementen!

Bestuur PV Futura