Decembergroet PV Futura en mededeling

Beste Futuraleden,

Uiteraard volgen jullie, net als het bestuur van PV Futura, de berichtgeving rondom het coronavirus. Op dit moment beleven we allemaal spannende tijden en dit roept vele vragen op, ook bij de leden van personeelsvereniging PV Futura.
Helaas hebben we nagenoeg al onze activiteiten moeten stopzetten en niemand weet wanneer we weer, zonder enige remming, ons normale leven de dingen mogen doen.

Als bestuur proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de leden, maar ook invulling te geven aan de richtlijnen van het RIVM. Daardoor is veel onzeker.
Zo weten we niet hoe lang deze situatie gaat duren, laat staan wat wij in het kalenderjaar 2021 aan activiteiten kunnen en mogen ontplooien.
Maar, zodra zich een mogelijkheid aandient iets te kunnen ondernemen, staan wij weer voor jullie klaar. Op dit moment is het dan ook niet zinvol een volledig programma voor 2021 aan jullie voor te leggen.
Wat we binnen de coronaregelgeving kunnen en mogen doen, pakken we uiteraard op.

Het bestuur van PV Futura heeft vanwege de huidige omstandigheden besloten om voor het kalenderjaar 2021 geen contributie te innen.

Dit jaar hebben wij ook geen Algemene ledenvergadering kunnen houden.
Wij hebben uiteraard wel onze administratie over het boekjaar 2019 opgemaakt en de kascommissie heeft weer haar controlewerk voor 2019 uitgevoerd.
De kascommissie heeft het bestuur van PV Futura dan ook decharge verleend. We gaan er ook vanuit dat jullie akkoord gaan met de conclusie van de kascommissie.
Mocht je nog vragen hebben en/of inzage willen in de financiële stukken, neem dan contact op met PV Futura.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

We wensen iedereen voor nu fijne feestdagen en een goed uiteinde toe in goede gezondheid. Samen slaan we ons hier doorheen.
Graag tot volgend jaar!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur PV Futura